Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

Expertní analýzy

Potřebujete optimalizovat výrobu litin?
Snížit teplotu lití, snížit spotřebu očkovadel nebo modifikátoru, zmenšit nebo odstranit nálitky? Trápí Vás produktová kvalitativní neshoda, resp. její výkyvy? Hodláte stabilně odlévat díly s nejlepší možnou strukturou materiálu? Věříte na "švestkové období"?

slider1


Potřebujete optimalizovat metalurgické a licí procesy Al-slitin? Posouzení dodavatele housek, hospodárné tavení, způsob přelévání a udržování tekutého kovu, čištění kovu a snížení obsahu vodíku, způsob očkování a modifikace, transport taveniny, licí teplota a křivka... Věříte, že kvalita odlitku začíná na tavírně?


Elektronová mikroskopie slévárenských vad, k posouzení předslitiny nebo analýza substruktury. Pokud je zapotřebí jít do hloubky poznání kvalitativní odchylky, tak je vhodné využít vysoká zvětšení. PLUS rozumět materiálovému inženýrství. Víte, že na posouzení kvality tepelného zpracování Al-slitin nelze použít optickou mikroskopii?

slider2


EDX analýza - chcete vědět, co vše máte ve struktuře materiálu a naučit se přesněji číst výsledky mikroskopie? (EDX: Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy)

slider3


Fraktografie – nabízíme analýzu lomových ploch, abychom správně popsali slévárenskou či materiálovou vadu, mohdy přímo zjistili PŘÍČINU vzniku vady. Např. z dodaného vzorku s trhlinou/prasklinou určíme příčinu (železné i neželezné slitiny).

slider4


Optimalizace technologie výroby vysoce komplexních dílů ze slitin typu Al-Si pro automobilové zákazníky.

Koncept a funkčnost kokil, jaderníků, jader, vtokový systém, nálitkový systém, systém odvzdušnění dutiny formy, systém chlazení kokily, plnění dutiny formy, značení odlitků, rozměrová přesnost odlitků, klasifikace slévárenských vad... 

slider5


 Vývoj nebo optimalizace výroby dílů z GJL, GJS a GJV. Splnění zákaznických specifikací, relevantnost reklamací (profesionální 8D-report; podklady pro soudní spory),hospodárná výroba, stabilní procesy. Měříte Cpk a Ppk?


slider7


Vývoj odlitků kokilového lití Al-slitin pro motocykly, elektromobilitu nebo strukturální díly. Použití jader croning, cold box, warmbox, hotbox, anorganické systémy, ochranné nátěry, vliv ostřiva, míchání směsi, kvality jaderníku, manipulace s jádry, lepení jader, skladování jader, fixace jader v kokile, povrch odlitku, vady z jader...

slider8


Elektronová mikroskopie slouží jako užitečný nástroj při studiu slévárenských vad a určování příčin vzniku vad. Konstatováním velikosti a charakteru vad,  strukurních složek, jejich morfologie, lokálního chemického složení, ale problém nelze vyřešit. Nabízíme materiálové analýzy v souvislostech se znalostmi výrobní technologie a jedině tak lze definovat nápravná opatření.

slider22


Příklad studia struktury nástrojové oceli: Zákazník získal zadávací technickou specifikaci pro dodavatele materiálu (byla nalezena příčina lomů). Tepelné zpracování ocelí, funkční povrchové vrstvy.

slider23


Optimalizace tepelného zpracování odlitků na základě studia struktury materiálu, měření mikrotvrdosti (využití legujících prvků, maximální efekt technologie, hospodárný režim) a teplotního průběhu cyklu (měřeno v odlitcích "bombou"). TZ je nákladný proces, kterým získáme finální mechanické vlastnosti. Které vlastnosti si však přináší odlitek již z procesu tuhnutí? Jak nastavit chemické složení?

slider24


Materiálové analýzy rozdělujeme podle typu materiálů:

  • Železné slitiny (oceli konstrukční, nástrojové, speciální; litiny GJL, GJS, GJV, legované; oceli na odlitky)
  • Neželezné slitiny (slévárenské Al-Si slitiny nebo Al-Cu slitiny; slitiny Al k tváření a vysokopevné slitiny; slitiny Ti; slitiny Ni)

Při analýzách dodaných vzorků využíváme standardní optickou emisní spektrometrii případně spalovací analyzátory pro určení chemického složení, běžnou optickou mikroskopii včetně stereomikroskopů, v případě potřeby elektrolytické, barevné leptání; elektronovou mikroskopii, EDX-analýzy, TEM analýzy. Mechanické vlastnosti posuzujeme ze statické tahové zkoušky, včetně zátěže při zvýšených teplotách, rázových zkoušek a dynamických zkoušek, měříme tvrdost dle HB (HB i u ocelí), HRC, HRV a mikrotvrdost HV (zátěžovou sílu vhodně zvolíme).

Podle typu zadání zpracujeme „pasívní“ analýzu, kdy „pouze“ přesně popíšeme, co lze vidět či změřit. To ale mnohdy nestačí a takovou analýzu nakoupíte na téměř každé univerzitě či výzkumném (inovačním) ústavu. Naše přidaná hodnota jsou kompletní analýzy, které obsahují diskusi výsledků, hypotézy o příčinách vzniku jevů či vad a doporučení, jak si tyto hypotézy experimentálně ověřit a tím získat skutečné kořenové příčiny. Samozřejmě nabízíme tyto experimenty pro Vás realizovat či odborně prakticky vést. Jsme nestranní při určování příčin, protože nezastupujeme žádného výrobce procesních materiálů.